باورهای ذهنی یک ماساژ دهنده حرفه ای

باورهای ذهنی یک ماساژ دهنده حرفه ای

ذهن یک انسان راه پیدا کرده به مسیر هدایت یا همان صراط مستقیمی که در کتابهای دینی شنیده ایم ، بیشتر از آنکه بسیاری از مسیرهای پیش رویش را بررسی کند، مشغول فرو رفتن و طی کردن  تنها یک مسیر است. 

فقط و فقط یک مسیر؛ هر چند در کنار این مسیر اصلی راههای موازی مسیرش را هم در نظر دارد. مسیرهایی که گاهی میتواند سرعت را افزایش دهند و گاهی قدرت را و گاهی سایر عناصر معناگرایانه ی دیگر را .

مسیرهای موازی مسیر اصلی برای یک انسان هدایت شده دقیقا همان مسیرهایی  هستند که موجب اعتلای جلوه گری انسانی و رسیدن به انتهایی پر شکوه رامیسر میسازد. مسیر یک ماساژدهنده ی حرفه ای غالبا در جهتی است که بجز اندیشه آرامشبخشی بیشتر با توانایی های بیشترظاهرا چیز دیگری نیست. او می اندیشد که چگونه میشود با داشتن فقط دو دست میتوان جریان و حرکت انرژی را از میان انگشتان این دو دست معمولی،عبور داده و به سوی سایر مخلوقات و انسانها روانه ساخت و آنها را بهره مند نمود. ماسور رهیافته میداند عبور انرژی از هر مسیری که باشد از خود رسوبی پر از نور و حرارت و ثروت به ارمغان می آورد . این انرژی در مسیر خود سرخوشی و سرافرازی روز افزونی را همراه دارد.انرژی خاصیت عبوری دارد و ماندگار نیست و مرد یا زن هدایت شده خود را با این انرژی همراه ساخته و دست به ایجاد مسیرهای عبور بیشتر انرژی سیال مینمابد. در این حین ثروت به معنای واقعی یعنی همان پول یا فیات یا طلا یا ارزش افزوده، آفریده میشود. آری پول همان انرژی سیالی است که ا

 اینگونه است که مجموعه های خدمات ماساژ حرفه ای آفریده میشود و خیل عظیمی از موجودیت انسانی میتواند درد را فراموش کندو به رهایی برسد. این اندیشه است که اخلالی در آن وارد نیست و هر گونه دست انداز در مسیر حذف میشود و چیزی بجز حرکت و ارتقاء جدید جهان بوقوع نمیپیوندد.000