آمادگی ذهنی ماسور

آمادگی ذهنی ماسور

 انسان پیرامون موجودیت خود تنها زمانی آسایش و آرامش دارد که در خواب آرام همراه با معده ی تقریبا خالی، ساعاتی را سپری میکند. زمانی که از خواب بیدار میشویم هزاران اندیشه و راهکار که بر اساس شنیده های من حدود 60 هزار ورودی اندیشه ساز اطراف ما را احاطه میکند. و ما میمانیم این همه مسیر. تداخل مسیرهای ورودی باعث میشود در آنچه که میخواهیم گام برداریم و به پیش برویم تاثیرگذاری زیادی نداشته باشیم. به همین دلیل است که بزرگان و اساتید آموزش پرورش افکار سعی دارند به ما بیاموزانند که چگونه بتوانیم روی مسیری خاص تمرکز یافته و به پیش برویم. یافتن این تمرکز و انجام فعالیت لازم در مسیر آن کل کاری است که این اندیشمندان اندیشه ساز برای ما انجام میدهند.

قائده بر این روال است که قدرتی هدایتگر تمام آفرینش خود را در مسیر گسترش و رشد جهان هستی در حال ارتقا دادن است و هر موجودیتی که در این مسیر ارتقایابی جهان هستی قدمی بردارد مشمول آؤامش و آسایش است و هر که بر خلاف این جریان گامی بردارد محکوم به اضمحلال و از بین رفتن و آسیب است ( این مقدار از آسیب بستگی به میزان قدرت تخریب طرف آسیب زننده دارد) .

 بر این اساس است که ما با شلوغی و ازدحام امواج و فرکانسهای اخبار و وقایع و نیازها و خواسته ها و .... قرار میگیریم و نمیدانیم که کدام مشغولیتی ذهنی را باید هدف بگیریم و به دنبال آن حرکت کنیم. 

ذهن یک ماساژ دهنده ی آماتور زمانی که می خواست وارد این شغل یعنی ماساژ کاری بشود در همین اندیشه بود با کمترین میزان سرمایه فرآیندی ثروت ساز را بیافریند  و بی دقدغه بتواند به امرار معاش و تامین نیازهای خود بپردازد. جذابیتهای جنسی مخالف هم از جذابیتهای این شغل است که در مسیر ماساژکاری بسیاری وا میدارد که از این هنر استفاده نموده و وارد شغل ماساژ بشوند. ماساژکار آماتور وارد شغل خوبی شده است و در مسیر رشد و ارتقا جهان هستی شغلی خداگونه را انتخاب نموده . ولی با حاشیه ی ایجاد ارتباطات غیر خردمندانه ی جنسی که در مسیر خلاف رشد جهان هستی و در مسیر اتلاف وقت و انرژی است با شکست مواجه میشود و دچار انحطاط عملکرد ذهنی و جسمی شده و از دایره ی این کار به تدریج خارج میشود . با این اندیشه  میتوان متوجه شد که تعداد ماساژ کاران حرفه ای در کل جهان هستی تعدادی محدود است ولی تعداد آنها در حال رشد است زیرا که بازار نیازمندان به ماساژ هر روزه در حال اضافه شدن است.

اندیشه ی یک ماسور حرفه ای در این جریان اگر تربیت شده و آموزش دیده بشود ، انچنان میتواند بر روی بافت جسمی و روانی ماساژ گیرنده تاثیر بگذارد که از وصف خارج است. ذهن یک ماساژ کار را معلم او پرورش داده است. معلم ذهن می آموزاند که داشتن هدف و رسیدن به آن در مسیر آرتقا و رشد جهان هستی قطعا محقق میشود . پس با خیال راحت امروز ماساژت را به بهترین نحو انجام بده . و ماساژ کاری که هر روز این باور را در خود میپروراند میداند که پای در مسیر انحطاط فکری و اندیشه های وقت تلف کن و انرژ ی بر نباید بگذارد و نمیگذارد. به قول دوستی عزیز که میگفت انسان به این دنیا نیامده که خر بیاید و گاو برود. که البته اگر خر بیاید و گاو برود به نظر ارتقا یافته است و این امر دور از ذهن ارتقا جهان هستی نیست.

از جمله اهدافی که یک ماساژ کار به آن میتواند بیاندیشد تا بهترین سرویس ممکن را ارائه دهد میتواند این موارد باشد:

  1. داشتن یک محل سکونت آرام حتی کوچک
  2. خریدن یک دستگاه خودرو هر چند برای اولین بار نو نباشد
  3. خریدن لوازم الکترونیک مورد نیازش 
  4. خریدن و خریدن و خریدن و خریدن

آری اینگونه است . خریدن و توانایی خریدن یکی از بهترین اهدافی است که در ابتدای راه یک ماساژ کار آماتور که دارایی خاصی در جهان هستی ندارد میتواند به آنها اندیشیده و به آن دست یابد . زیرا خرید کردن گردش مالی و ارزش افزوده می آفریند و این ارزش افزوده در مسیر ارتقا و رشد جهان هستی است. در مراحل بعدی که خواستن های خریدن برطرف شد ارتقا و رشدی با شکوهتر اتفاق می افتد که از مرحله ی خرید عبور کرده است. مانند

  1. ساختن یک مجموعه ماساژ
  2. ساختن یک خانه مورد نظرم
  3. ساختن یک زندگی توام با آرامش 
  4. ساختن یک فرزند و امثال آنها

دقیقا همه ی موارد فوق در مسیر میانی ارتقا جهان هستی است .که غالبا عمر انسانی در میانه ی این راه به انتها میرسد و جهان رشد یافته ی خود را ترک میکند و نزد خداوندگار خویش میرود. 

از نظر من مراحل دیگر قابل لمسی هم وجود دارد که آن هم چیزی جز آموزش مسیر به رهپویان و ناظر این رشد و ارتقا بودن و در آخر رهایی است . زیرا که مسیری را که آفریده خود بخود بدون نیاز به آفریننده ، مسیر طی میشود چه شاهد و ناظری باشد و چه نباشد و خداوندگار خود را به من اینگونه نمایش داده و نشان داده است. و من از او سپاسگزارم که مسیر و بیراهه را نمایان ساخته است و راهنمایی نموده است. 

 پس اندیشه ی یک ماساژ کار کاملا بستگی به آموزش و تمرینی دارد که استاد وی به وی می آموزاند و وی مقید به انجام آنهاست . لذا  اگر استادی امین یافتید اجازه بدهید تا او بر شما چیره شود و قلب و جسمتان را به وی بسپارید و خلاص.