آموزش ماساژ راهکار فراری برای ماسورهای خسته

آموزش ماساژ راهکار فراری برای ماسورهای خسته  

زمانیکه یک ماساژ کار خته میشود چه میکند؟ خوب معلوم است شروع میکند به آموزش دادن هر آنچه انجام میداده . من در طول دوران کاری ام بسیاری از دوستان ماساژکارم را دیده ام که شغل ماساژ را رها نموده و اکنون فقط آموزش میدهند. آنها به شما فنون را یاد میدهند. همان فنونی که دست و پا شکسته آموخته اند. آموزش دانش ماساژ کار بسیار سختی است ولی آموزش آنچه قبلا انجام داده اند بسیار راحت است. 

 از نظر من ماساژ تنها شغلی است که میتوان در چند ساعت یاد گرفت ولی ماهها وقت میخواهد که یک انسان عادی سالم بتواند این فنون را در میان عضلات خود نهادینه کند و بدون خستگیکار کند. ماساژکاری یک روز پنج ساعت کار کند و بعد نیاز به چند روز استراحت داشته باشد به درد مرغداری میخورد تا جوجه ها را سرپا بگیرد. .با این توصیف تمرین و ممارست  در انجام ماساژ از یک دانشجوی ماساژ یک ماساژکار حرفه ای میسازد.

زمانی که من اقدام نمودم برای گرفتن مدرک فدراسیون پزشکی ورزشی در زمینه ماساژ متوجه شدم 95 درصد افرادی که مدرک گرفته اند یا قصد مهاجرت داشته اند و یا اهداف دیگر داشته اند و اصلا کار دیگری انجام نداده اند. 

از این رو است که از اساتید محترمی که از کار ماساژخسته شده اند به دانشجویان خود جفا نکنند و این سبک از آموزش دادن را رها کنند و به همان کار خومد بازگردند. 

در بین این اساتید افرادی را نیز دیده ام که چنان دانش ماساژ و علوم جانبی را یاد گرفته اند که از هر استاد دانشگاهی بهتر تدریس میکنند. جا دارد اینجا از استاد دکتر محسن بنی عامریان یاد کنم که به نحوی شایسته و عاشقانه از یک دانشجوی ساده ی ماساژ میتواند یک متخصص تئوری ماساژ و یک ابرقدرت بالقوه ماساژ بسازید. بالفعل شدن بعد از این آموزش با شماست ای  دانشجوی گرامی. سایر اساتیدی که از نظر الگوی رفتاری آموزشی مانند ایشان عمل میکنند در این ضمره میگنجند که یا من آنها را نمیشناسم و یا ظرفیت کتاب برای گنجاندن نام آنها نیست. من برای همهی اساتید واقعی که ثمره ی آموزششان برایشان مهمتر از کسب درآمد است احترام قائل هستم.

نمونه بارز عدم وجود ماسور حرفه ای این است که من قبل از افتتاح مجموعه ماساز مربوط به خودم بارها و بارها آگهی استخدام دادم و علیرغم آگاهی ماساژکاران از این آگهی هیچ اقدام و بازخورد خاصی ندیدم جز چند نفری که اکنون عاشقانه نزد من هستند و در آینده خودشان مجموعه داری خواهند نمود. من نمیدانم این همه ماساژ کار زبردست آموزش دیده آیا همه سرکار هستند یا خیر. تعداد دانشجویان ماساز و ماساژکاران با آن حجم آموزش میبایست به هر خانه ای یک ماساژ کار معرفی کند. ولی اکثر این دانشجویان از آموزششان چیزی دستگیرشان نشده است.